رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اسکیپ مگ، مجله فـرار از روزمرگــی

تفریحات گروهی

فیلم وسریال

بازی و سرگرمی

اتاق فرارهای پیشنهادی تهران و کرج

اتاق فرارهای تهران

اتاق فرارهای کرج

اتاق فرارهای اصفهان

جدیدترین تجربه ها و معرفی اتاق فرارها در EscapeMag