رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار جهان کودک

در داستان اتاق فرار شب سیزدهم آمده است: مردم این روستای دوردست، شبِ سیزدهم هر ماه منتظرند تا نفرینِ بلقیس، جان یکی از فرزندشان را بگیرد.
در داستان اتاق فرار احضار آمده است: عمارتی شوم و بدنام که هرکس پایش به آنجا رسیده به جنون رسیده یا ناپدید شده و یا زنده از عمارت بیرون نیامده...

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به جهان کودک

توضیحات بیشتر