اتاق فرار یا اسکیپ روم معمایی و غیر ترسناک هدف اصلی بازیهای اتاق فرار می باشد. محلی برای به چالش کشیدن ذهن و هوش افراد و انجام یک کار تیمی. اگر طرفدار حل معما و پازل می باشید این سبک از اتاقهای فرار می تواندبرای شما جذاب باشد.
در این قسمت به معرفی اتاق فرارهای معمایی و غیر ترسناک می پردازیم. شما میتوانید بازی خود را انتخاب و از طریق تماس با مجموعه آن را رزرو کنید.

* پیشنهاد اسکیپ مگ*

اسکیپ روم غیر ترسناک

lightbox