بخش ۱۱

بخش ۱۱

تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
دررو
۷
ترس
۷
درجه سختی

بخش ۱۱

۷
ترس
۷
درجه سختی
بخش یازده تیمارستان آبان محل نگهداری بیماران قاتل و با درجه خطر بالا است و به همین جهت همواره تحت مراقبت های ویژه ای قرار دارد و گزارش های روزانه از این بخش به مراکز امنیتی ارسال می شود. روز گذشته اتفاقات هولناکی در این مرکز رخ داده که تحقیقات اولیه نشان می دهد بیمار ” م . ع ” عامل اصلی این حادثه است
تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
دررو
زمان بازی :
۸۰ دقیقه
ژانر :
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 10 نفر
آدرس
**کرج** ، ۴۵ گلشهر ، بلوار پونه
lightbox