۷
هیجان
۸
درجه سختی
پرونده ‏ی قتلی غیر منتظره که در یک شب تولد اتفاق می‏ افتد و شما می بایست یک مضنون از مضنونین حاضر در صحنه ی جرم را با مدرک جرم دستگیر کنید.
تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
اسکیپ کیوب
زمان بازی
70 دقیقه
ژانر
کاراگاهی
تعداد نفرات
3 تا 8 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox