رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار جهانشهر

روستایی که سالها اسیر خشکسالی شده و به همین خاطر اسم ظلم آباد رو براش گذاشتن. تا اینکه حکیمی بنام آدم وارد روستا میشه و ...
آقای اکبر زاهدی ( سایگال ) از مرتاض های ریاضت کشیده در هندوستانه که ۳ سال قبل به ایران برگشت و بخاطر تربیت شاگردان و برگزاری مراسمات عجیب همیشه شایعاتی در ارتباط با آدم ربایی درباره اش مطرح بود.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به جهانشهر

توضیحات بیشتر