اتاق فرار گرمابه شاهی

اتاق فرار گرمابه شاهی

تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Darro
--
نمره داده نشده
--
درجه سختی

اتاق فرار گرمابه شاهی

--
نمره داده نشده
--
درجه سختی
بعد از چندسالی خشکسالی، گرمابه شاهی تنها جایی در روستا بود که آب فراوان داشت. اما بعد از خودکش رحمان، صاحب گرماخانه تنها فرزند او مدعی است که اجنه پدرش را مجبور به خودکشی کرده.
تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Darro
زمان بازی
70 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
lightbox