اتاق فرار گرمابه شاهی

اتاق فرار گرمابه شاهی

تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
دررو
--
نمره داده نشده
--
درجه سختی

اتاق فرار گرمابه شاهی

--
نمره داده نشده
--
درجه سختی
بعد از چندسالی خشکسالی، گرمابه شاهی تنها جایی در روستا بود که آب فراوان داشت. اما بعد از خودکش رحمان، صاحب گرماخانه تنها فرزند او مدعی است که اجنه پدرش را مجبور به خودکشی کرده.
تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
دررو
زمان بازی
70 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
**کرج** ، ۴۵ گلشهر ، بلوار پونه
lightbox