اتاق فرار بازگشت

اتاق فرار بازگشت

تاریخ انتشار
مجموعه
Diamond Room
۷
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار بازگشت

۷
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار بازگشت: زمانهایی هست که آدم ها فکر می کنند با موفقیت از یک مهلکه نجات پیدا کردند با خیالی واهی به سمت نور می دوند اما جایی که فکرش را نمی کنیم، هنگامی که انتظارش را نداریم. لحظه ها تکرار می شود! تاریک تر از پیش... و جهنم باز میگردد...
تاریخ انتشار
مجموعه
Diamond Room
زمان بازی
70 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 10 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox