رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اتاق فرار پرایوت زون

Private Zone

اتاق فرار پرایوت زوم

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Private Zone

0 بازی فعال

اتاق فرار پرایوت زوم (private zoom) از سال 1400 با بازی اتاق فرار زیر خاکی شروع به کار کرد و در حال حاضر دو بازی اتاق فرار زیرخاکی و اتاق فرار Home را در حال اجرا دارد.

تماس با مجموعه

09363928740

اتاق فرارهای درحال اجرا
هیچ اتاق فراری یافت نشد
اتاق فرارهای غیرفعال
اتاق فرار home

اتاق فرار Home

اتاق فرار زیر خاکی

اتاق فرار زیر خاکی