رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اسکیپ روم فکرکده

Fekr Kadeh Escape

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Fekr Kadeh Escape

6 بازی فعال

امیـن نصـری، محمـد رضـا گوهـری و آرزو نصـری بنیانگـذاران مجموعه فکرکده هسـتند، آن هـا هدفشـان را بـاور کردنـد و بـا اعتمـاد بـه یکدیگـر، بـا عبـور از چالـش هـای مسـیر و تلاش شـبانه روزی، در طـی سـال هـای اولیـه، موفـق بـه تبدیـل نـام فکرکـده بـه عنـوان مرجـع تخصصـی کافـه بـازی در ایـران شـدند و تیـم ۳ نفـره شـان را بـه یـک تیـم ۳۰۰ نفـره و تعـداد شـعب را از یـک شـعبه بـه ۱۱ شـعبه فعـال در تهـران و سـایر شـهرهای کشـور توسـعه دادنـد (البتـه ایـن اعـداد بـه طـور پیوسـته در حـال تغییـر هسـتند و احتمـالا الان کـه درحـال خوانـدن داسـتان مـا هسـتید ایـن اعـداد افزایـش یافتـه انـد).

تماس با مجموعه

09911953055

اتاق فرارهای غیرفعال
هیچ اتاق فراری یافت نشد