بایگانی برچسب ها: ساخت اتاق فرار

تجربه ساخت اتاق فرار کاراگاهی – قسمت دوم اتاق تجربه

در قسمت دوم اتاق تجربه جشنواره رازگشا با آقای سورنا نقی خانی گفت و گویی در خصوص ساخت اتاق فرار کاراگاهی انجام میشه.

تجربه ساخت اتاق فرار در ماشین – قسمت اول اتاق تجربه

اتاق تجربه جشنواره رازگشا در قسمت اول با مدیر مجموعه تهران اسکیپ آقای گلبخش در خصوص تجربه ایشان در ساخت اتاق فرار در یک ماشین گفتگو می شود.
lightbox