LAB 13

LAB 13

تاریخ انتشار :
۱۳۹۹ ۰۵
مجموعه :
بارکد اسکیپ
۸
ترس
۷
درجه سختی

LAB 13

۸
ترس
۷
درجه سختی
آزمایشی توسط سازمانی مخفی صورت گرفته که منجر به شکست می شه در این آزمایش ، دو قربانی رو در فضایی قرنطینه شده که حاویِ گازی محرک بوده بیدار نگه داشتن. تا ۵ روز اول آزمایش ، صحبت هایی که بین زندانیان میشد بیشتر راجب حوادث بد گذشته بود
تاریخ انتشار :
۱۳۹۹ ۰۵
مجموعه :
بارکد اسکیپ
زمان بازی :
60 دقیقه
ژانر :
ترسناک
تعداد نفرات
4 تا 6 نفر
آدرس
ستارخان، ابتدای بهبودی
lightbox