اتاق فرار LAB 13

اتاق فرار LAB 13

تاریخ انتشار
۱۳۹۹ ۰۵
مجموعه
overal Escape
۸
ترس
۷
درجه سختی

اتاق فرار LAB 13

۸
ترس
۷
درجه سختی
آزمایشی توسط سازمانی مخفی صورت گرفته که منجر به شکست می شه در این آزمایش ، دو قربانی رو در فضایی قرنطینه شده که حاویِ گازی محرک بوده بیدار نگه داشتن. تا ۵ روز اول آزمایش ، صحبت هایی که بین زندانیان میشد بیشتر راجب حوادث بد گذشته بود
تاریخ انتشار
۱۳۹۹ ۰۵
مجموعه
overal Escape
زمان بازی
60 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 تا 6 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox