اتاق فرار دارک پرینس (Dark Prince)

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار دارک پرینس: ممنونـم كـه دعـوت مـن رو پذیرفتید. بـه هـیچـکدوم از شایعاتی که وجـود داره توجـه نكنيد. خـودم تمام اتفاقات را برایتان توضیح می دهـــــم. امیدوارم بتونيـد بـه پسـرم ويليـام كـمـک كـنـيـد. راس سـاعت مقـدر در قلعـه رويـال وارویک منتظرتـون هـسـتـم. حتمـا اين نامـه را همراه خـود داشـته باشیـد تـا بـه مشـكلى بـا نگهبانان قلعه بر نخورید
تاریخ انتشار
مجموعه
Just Escape
زمان بازی
80 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 تا 10 نفر
آدرس
آیت الله کاشانی فردوس شرق رامین شمالی پلاک 45
لوکیشن
lightbox